FAQs Complain Problems

Flash News

नियमावली

कर्मचारी व्यवस्पापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) कार्यविधि, २०७६

थाहा नगरपालिकाको ढुङ्गा, बालुवा,गिट्टीको अमानतमा कर उठाउने सम्बन्धी कार्यबिधी, २०७५

बजार व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५”

चालुकोष स्थापना तथा बीउपूँजी परिचालन कार्यविधी २०७५ ”

अपाङता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधी २०७५

थाहा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

थाहा नगरपालिकामा करार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

थाहा नगरपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा सञ्चालन

विपद्-जोखिम-व्यवस्थापन-तथा-राहत-वितरण-कार्यविधि-२०७४

Pages

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००