FAQs Complain Problems

Flash News

थाहा नगरपालिकामा स्थायी नियुक्त भई आएका शिक्षकहरुको पदस्थापना गरिएको सूची !

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

आपतकालिन फोन नम्बरहरु

 

९७०४१२५७५७

९७६७५७०९००